Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Svatby, narození, úmrtí, občanství

Na oddělení matrik a státního občanství pro vás zapisujeme narození dětí, které se narodily ve správním obvodu Prahy 3, uzavření manželství, změny jména a příjmení, úmrtí, prohlášení o otcovství, osvojení a zápisy rozvodů. Dále vedeme agendu státního občanství.

2icon-upozorneni1-blackK návštěvě oddělení matrik a státního občanství doporučujeme objednání v on-line rezervačním systému. Objednaní klienti budou obslouženi přednostně. Děkujeme

 

rezervujte si termín — matrika
rezervujte si termín — státní občanství

 

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 

Rodná matrika

Na území Prahy 3 není žádná porodnice, a proto zde k narozením dětí a zápisům do matriční knihy dochází jen zřídka.

Určení otcovství

Souhlasné prohlášení o určení otcovství buď narozeného, nebo ještě nenarozeného dítěte sepíšete na oddělení matrik a státního občanství souhlasným prohlášením rodičů. Pokud je rodičem dítěte cizinec, který neovládá český jazyk, budete potřebovat soudního tlumočníka na vlastní náklady. Kontakty na soudní tlumočníky naleznete v evidenci tlumočníků.

Co potřebuji?

 • rodné listy rodičů (originály nebo úředně ověřené fotokopie)
 • platné doklady totožnosti
 • těhotenský průkaz matky
 • v případě rozvodu manželství matky rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci rozvodu
 • v případě, že matka ovdověla, úmrtní list manžela
 • v případě, že rodiče již mají společné dítě (děti), také rodný list tohoto dítěte (dětí).
 • popřípadě další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů (např. matka cizinka — potvrzení o osobním stavu)

rezervujte si termín — matrika

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 

Matrika — sňatky

Snoubenci mohou uzavřít manželství občanskou nebo církevní formou. K uzavření sňatku církví se dostavíte na matriční úřad a zažádáte o osvědčení k církevnímu sňatku, které vystavuje matrika podle místa uzavření sňatku a má platnost 6 měsíců ode dne vystavení. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. K vydání osvědčení předložíte doklady stejné jako při uzavření manželství.

 3icon-upozorneni1-redNepřehlédněte...

Pokud uzavřete církevní sňatek, nemůžete už uzavřít občanský. Stejně to platí i naopak.


2icon-upozorneni1-blackVysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem. Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR.

 

Co je potřeba předložit: 

 

občanský průkaz

 

rodný list

 

popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela

 

správní poplatek 500 Kč v hotovosti

 

Praha 3 - rezervační systém

 


Co potřebuji k uzavření manželství?

 • vyplněný a podepsaný Dotazník k uzavření manželství

 • platné doklady, kterými lze prokázat totožnost

 • rodné listy snoubenců (originály nebo úředně ověřené kopie)

 • u rozvedených — rozvodový rozsudek opatřený doložkou o nabytí právní moci

 • u ovdovělých — úmrtní list manžela nebo manželky

 • u nezletilého — soudní rozhodnutí o povolení uzavřít manželství a opatřený doložkou o nabytí právní moci

 • u cizinců — Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

rezervujte si termín — matrika

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 


 2icon-upozorneni1-blackJste cizinec nebo cizinka?

K uzavření manželství budete potřebovat Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které vydává příslušný úřad státu, jehož je cizinec státním občanem. 

Pokud je snoubenec cizinec, který neovládá český jazyk, je třeba, abyste si na vlastní náklady zajistili soudního tlumočníka. Kontakty naleznete v evidenci tlumočníků.

Co potřebuji k uzavření manželství s cizincem?

 • rodný list

 • u rozvedených — pravomocný rozsudek o rozvodu

 • u ovdovělých — úmrtní list manžela nebo manželky

 • doklad o státním občanství (cestovní pas)

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydá příslušný úřad státu, jehož je žadatel/ka státním občanem)

 • potvrzení o osobním stavu a bydlišti

3icon-upozorneni1-red Pro cizozemské doklady platí, že nejsou-li vystaveny v českém jazyce, nechte opatřit úředním překladem do českého jazyka a náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis EU jinak. Příslušná ověření konkrétního státu můžete konzultovat přímo s matrikářkou. Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky. To neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Kolik zaplatím?

 • cizinec bez trvalého pobytu na území ČR — 2 000 Kč 
 • cizinci bez trvalého pobytu na území ČR — 3 000 Kč

Chcete uzavřít manželství na Praze 3? Prohlédněte si oddací místa

V těchto obřadních síních neplatíte správní poplatky, pouze v Tower Park Praha zaplatíte od října 2022 manipulační poplatek 10 000 Kč.

Oddací místa na Praze 3

Virtuální prezentace obřadních míst

Virtuální prohlídka obřadní síň  Virtuální prohlídka Rajská zahrada

Registrované partnerství

V hlavním městě Praze můžete učinit prohlášení o vstupu do partnerství pouze před Úřadem městské části Praha 1.

Úmrtní matrika

Co potřebuji k zápisu úmrtí?

 • občanský průkaz a rodný list zemřelého

 • v případě úmrtí cizince na území Prahy 3 cestovní pas       

... a dále podle rodinného stavu zemřelého
 • oddací list, rodné číslo pozůstalého (bývá v občanském průkazu nebo cestovním dokladu)

 • rozsudek o rozvodu

 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Pokud si matriční úřad tyto referenční údaje zjistí ze základních registrů, nemusíte výše uvedené doklady předkládat.

rezervujte si termín — matrika

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 


Jak dlouho to trvá?

Úmrtní list vystavujeme do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého od lékaře či zdravotnického zařízení.

Duplikáty dokladů

Potřebujete duplikát některého z matričních dokladů? Vystaví vám ho příslušná matrika, ke které se váže matriční událost. Co to znamená? Pokud jste se například narodili v Liberci, pak vám duplikát rodného listu vystaví na matrice v Liberci, nebo jestliže jste uzavřeli manželství na Praze 1, pak vám na stejném místě vystaví i duplikát oddacího listu.

Kolik zaplatím?

 • rodný list 100 Kč (v hotovosti)
 • oddací list 100 Kč (v hotovosti)
 • úmrtní list 100 Kč (v hotovosti)

Co potřebuji předložit?

 • písemnou žádost
 • průkaz totožnosti
 • doklady nebo právní listiny, kterými prokážete právní zájem

rezervujte si termín — matrika

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 

Změny jména a příjmení

Změnit jméno nebo příjmení si můžete tehdy, jde-li v případě změny jména o vážný důvod a v případě změny příjmení, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Co potřebuji?

 • originál rodného listu

 • originál oddacího listu

 • platný doklad totožnosti

 • další doklady podle typu žádosti

rezervujte si termín — matrika

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 

Kolik zaplatím?

 • V případě rozvodu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozvodu manželství je změna příjmení na předcházející, tzn. příjmení, se kterým jste vstupovali do manželství, bez správního poplatku

 • Pokud od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu uplynulo již více jak 6 měsíců je změna příjmení předmětem správního řízení. Stačí, když se zastavíte na matrice v místě trvalého bydliště. Za změnu na předcházející příjmení zaplatíte 100 Kč.

 • Poplatek 100 Kč se také platí za změnu příjmení, které je hanlivé či směšné.

 • Poplatek 1 000 Kč se platí za povolení změny příjmení z vážných důvodů.

 • Za změnu jména zaplatíte poplatek 1 000 Kč.

Zvláštní matrika

Potřebujete zápis do Zvláštní matriky v Brně, která vede matriční události (narození, sňatky, registrovaná partnerství a úmrtí) českých státních občanů v cizině? Veškeré informace naleznete na stránkách Zvláštní matriky v Brně.

Nabytí státního občanství ČR

 • narozením
 • určením otcovství
 • osvojením
 • nalezením na území České republiky 
 • v souvislosti se svěřením do náhradní péče
 • udělením
 • prohlášením

3icon-upozorneni1-redupozornění: od 2. 8. 2021 se správní poplatky vybírají v hotovosti a při podání žádosti

Podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

Kdo může žádat o udělení státního občanství?

1. Žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

 • po dobu alespoň 5 let,

 • po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru,

 • po dobu, která společně s oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

2. Žadatel musí prokázat, že se na území České republiky zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v předešlém bodu. 

3. Žadatel starší 15 let

 • nesmí být pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

 • pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší než 10 let, musí prokázat, že ve státě, jehož je státním občanem, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. Tuto skutečnost musí žadatel prokázat i ze států, ve kterých v posledních 10 letech pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců.

Co musím splnit?

 • Prokázat znalost českého jazyka nebo doložit, že jste po dobu alespoň 3 let absolvovali základní, střední nebo vysokou školu, ve které se vyučoval český jazyk.

 • Prokázat základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky nebo doložit, že jste po dobu alespoň 3 let navštěvovali základní, střední nebo vysokou školu, kde byla vyučovacím jazykem čeština.

 • Doložit, že v posledních 3 letech před dnem podání žádosti jste neporušili závažným způsobem žádný ze zákonů České republiky a nemáte dluhy na pojištění nebo na výživném. 

 • Prokázat za poslední 3 roky výši a zdroje svých příjmů, a že svých příjmů odvádíte daň. 

 • Doložit, že na území České republiky v posledních 3 letech před podáním žádosti jste výrazně a bez vážných důvodů nevyužívali sociální podporu nebo pomoc ve hmotné nouzi. 

Zákon o státním občanství České republiky umožní zjednodušené udělení státního občanství České republiky fyzické osobě, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu. Významný přínos žadatele pro Českou republiku musí být potvrzen příslušným státním orgánem, vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí.

Pro více informací ohledně dokladů potřebných k podání žádosti o udělení státního občanství České republiky doporučujeme konzultaci přímo s matrikářkou.


rezervujte si termín — státní občanství

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 

Pozbytí státního občanství ČR

České státní občanství lze pozbýt pouze prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky. Toto prohlášení je vázáno na splnění následujících podmínek ze strany státního občana České republiky;

 • trvale se zdržuje v cizině,

 • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a

 • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Řízení o prohlášeních o pozbytí státního občanství vedou krajské úřady. Učinit prohlášení můžete i před zastupitelským úřadem České republiky, který podání (prohlášení) se stanovenými doklady postoupí k vyřízení příslušnému krajskému úřadu. 

Osvědčení o státním občanství ČR

Kdo může žádat?

 • Fyzická osoba.

 • Pokud osoba, o jejíž státní občanství se jedná, již zemřela, může žádost o vydání osvědčení podat přímý příbuzný nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

 • Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci, opatrovník, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Jak podám žádost?

 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části 1—22) podle trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu fyzické osoby

 • Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, patří pod Úřad městské části Praha 1.

 • V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu České republiky.

Co potřebuji?

 • rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, doklad o rozvodu, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli

 • doklady o státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků

 • doklad o osvojení, pokud je osvojená osoba státním občanem České republiky

 • doklad o nabytí cizího státního občanství

Pro všechny cizozemské doklady platí, že nejsou-li vystaveny v českém jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka a náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis EU jinak.


rezervujte si termín — státní občanství

Termín si můžete rezervovat pouze na 3 týdny dopředu. Pokud je obsazený, navštivte nás prosím v úředních hodinách. 

Jak dlouho to trvá?

Osvědčení o státním občanství ČR obdržíte po provedení potřebných šetření. Ve složitých případech však může vydání osvědčení trvat i 180 dnů. Pro bližší informace si zavolejte na oddělení matrik a státního občanství.

Kolik zaplatím?

platnost od 2. 8. 2021:

 

Správní poplatky 

poplatek

 

přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

100 Kč

Jsem mladší než 18 let

přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě

500 Kč

Jsem starší než 18 let

přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě

2 000 Kč
  přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi 500 Kč
 

prohlášení o státním občanství České republiky

500 Kč
  prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky bez poplatku

2icon-upozorneni1-blackNepřehlédněte...

3icon-no-card-redSprávní poplatky na tomto oddělení nelze zaplatit kartou. Hotovost si ale můžete vybrat v nejbližším bankomatu.

Vyřizuje

Odbor občansko správní, Oddělení matrik a státního občanství
Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, č. dveří 224, 225, 226
+420 222 116 213
+420 222 116 230-2
+420 222 116 234

Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, ale pouze v případě některých dílčích úkonů, např. žádost o vydání matričního dokladu. Ve většině případů je z legislativních důvodů nezbytná osobní účast žadatele.

Vyplněnou žádost

 • pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem

 • pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

Úřední hodiny

4-trans-icon-upozorneni1-whiteUpozornění:

V pátek 7. 7. 2023 bude Úřad městské části Prahy 3 z provozně-technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h 13—18 h
Login