Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Místní poplatky

Čtyřnohé mazlíčky máme rádi stejně jako vy, a proto jsme pro vás připravili koše se sáčky, které platíme z části vašich poplatků. Vyřešíte u nás také platby za rekreační pobyt, vstupné, užívání veřejného prostranství a další poplatky.

2icon-upozorneni1-blackNaopak poplatek za svoz komunálního odpadu nemají v gesci jednotlivé městské části, ale za celou Prahu je řeší Magistrát hl. m. Prahy (praha.eu)

Poplatek ze psů

Kdo hradí poplatek?

 • Poplatek hradí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) podle místa trvalého  pobytu nebo sídla, ne jeho majitel. Platí tedy osoba, která se o psa stará a která má trvalý pobyt nebo ohlášení místa pobytu (cizinci) na území České republiky.

 • Poplatky se vztahují na psy starší tří měsíců. Přihlásíte je osobně do 15 dnů od nabytí držitelem.


Jak provedu ohlášení?

 • Ohlášení k místnímu poplatku ze psa provádí držitel psa s trvalým pobytem na Praze 3 nebo s ohlášením místa pobytu na Praze 3 (cizinci)  osobně na oddělení místních poplatků bez ohledu na to, kde se fyzicky se psem vyskytuje nebo je možné provést ohlášení elektronicky. Formulář k ohlášení.

 • Při osobním ohlášení předložíte občanský průkaz nebo cestovní pas a je vhodné mít očkovací průkaz psa. Zástupce držitele psa předloží neověřenou plnou moc. Požadujete-li úlevu na místním poplatku, prokážete svůj nárok například potvrzením o převzetí psa z útulku, důchodovým výměrem (osoby mladší 65 let u nichž je důchod jediným příjmem), průkazem ZTP nebo ZTP/P.

 • Po předložení vyplněného formuláře je stanoven datum vzniku poplatkové povinnosti, výše sazby poplatku a obdržíte variabilní symbol pro platbu.


Kolik zaplatím?

 • Základní roční sazba je 1 500 Kč za jednoho psa a 2 250 Kč za každého dalšího.

 • Roční poplatek za jednoho psa v rodinném domě je 600 Kč a 900 Kč za každého dalšího.

 • Držitel psa, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, poživatel sirotčího důchodu nebo osoba starší 65 let platí ročně 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč za každého dalšího.

 • Roční sazba za psa užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, je 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za každého dalšího.


Kdy zaplatím?

 • Pokud není poplatek vyšší než 600 Kč ročně, zaplatíte nejpozději do 31. března každého roku.

 • Pokud je poplatek vyšší 600 Kč ročně, zaplatíte ve dvou splátkách nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

2icon-upozorneni1-blackUvedené termíny platí, také pokud vznikne poplatková povinnost přede dnem splatnosti. V případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek uhradíte poplatek najednou do 15 dnů od jejího vzniku.


Jak zaplatím?

 • Převodem pod přiděleným variabilním symbolem na účet číslo 030015-2000781379/0800. Variabilní symbol obdržíte při ohlášení.

 • Prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 3 na Havlíčkově nám. 9 v přízemí nebo v Seifertově 51 v přízemí. Na místě předložíte poštovní poukázku, kterou jste obdrželi.


Kdo nemusí zaplatit?

O poplatku je osvobozena

 • osoba nevidomá,

 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby,

 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

 • osoba provozující útulek pro zvířata

 • osoba, které stanoví povinnost držení a užívání psa zvláštní právní předpis — formulář k ohlášení.

 

Od poplatku jsou osvobozeni i držitelé psů

 • chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,

 • jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové a státní příslušníci cizích států, požívající výsady a imunity podle mezinárodního práva,

 • sloužících Policii ČR a městské policii a psů záchranářských a lavinových, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,

 • převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu dvou let od převzetí. Seznam útulků na území hl. m. Prahy, na které lze poskytnout osvobození po dobu dvou let, najdete zde.


Označení psa identifikačním číslem a registrace chovatelů psů

Podle veterinárního zákona (zákon č.166/1999Sb. o veterinární péči)  je chovatel, který chová psa, povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Označení psa identifikačním číslem provádí veterinární lékař. Novým identifikačním číslem podle veterinárního zákona nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před  3. 7. 2011.

Centrální evidence psů (CEP) která by měla být vedena Komorou veterinárních lékařů nebyla dosud oficiálně spuštěna. Chovatelé psů mohou od 1. 1. 2022 vložit dobrovolně prostřednictvím svého veterinárního lékaře číslo čipu svého psa do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně může chovatel svého psa evidovat v databázích provozovanými soukromými subjekty. To však chovatele nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla čipů psů do CEP, poté, co bude spuštěna.

Další informace naleznete na stránkách Státní veterinární správy (svscr.cz)


Jak ohlásím změnu?

Skutečnosti, které mají vliv na změnu sazby, např. přiznání starobního důchodu (osoby mladší 65 let, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmu), přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P apod. je nutné předložit nejpozději do 15.ledna příslušného roku, za který se poplatek platí. Pokud důvod osvobození vznikne v průběhu roku, přísluší úleva až od následujícího roku. ⟶ formulář k ohlášení změn

Do 15 dnů ohlásíte osobně nebo písemně na oddělení místních poplatků zejména skutečnosti, které mají za následek zánik poplatkové povinnosti, např. prodej, darování, zcizení, zaběhnutí, úhyn psa, změna adresy trvalého bydliště. Ohlášení zániku poplatkové povinnosti se provádí písemným podáním anebo lze využít ⟶ formulář k odhlášení psa.

Písemné podání nebo vyplněný formulář předáte

 • Elektronicky (prostřednictvím datové schránky eqkbt8g, přes aplikaci Portál Pražana)

 • poštou na adresu Oddělení místních poplatků, Havlíčkovo nám. 9,

 • osobně na jednu z podatelen Úřadu MČ Praha 3 — Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30) nebo Seifertova 51 (přízemí)

 • osobně na oddělení místních poplatků.


Co když za psa neplatím?

 • Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy lze uložit pokutu (nesplnění ohlášení nebo jiné oznamovací povinnosti).

 • Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může správce poplatku může zvýšit poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.


Kde najdu další informace?

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Praha č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Praha č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně

 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Praha č. 8/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péčí


Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, za dodržení legislativních a technických požadavků na elektronické dokumenty. V případě nedodržení požadavků na elektronické dokumenty nemůže být podání chápáno jako vlastnoručně podepsané a není platné.

 • Pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

 • Přes Portál Pražana — jsou dva způsoby přihlášení přes eldentitu (bankovní identita, eObčanka) nebo datovou schránkou. Aplikace obsahuje elektronické formuláře, podání je možné učinit z Portálu.

 • Pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem


formuláře ke stažení

Na koho se obrátit

Poplatek z pobytu

Koho se poplatek týká?

Od 1. 1. 2021 činí poplatek 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku. Hradí ho osoba, která v obci není přihlášená. Týká se pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele.

Poplatek nemusí hradit
a) osoba nevidomá, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) osoba mladší 18 let,
c) osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení,
d) osoba pečující o děti na zotavovací akci,
e) osoba vykonávající na území obce sezónní práci,
f) osoba pobývající na území obce

 • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, v zařízení pro preventivně výchovnou péči, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

 • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

 • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi, 

 • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému,

g) příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo obce v souvislosti s plněním pracovních úkolů.


Kdy se musím ohlásit?

 • Ohlášení podáváte správci poplatku do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti mu ohlásíte do 15 dnů.

 • Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce posíláte měsíční hlášení.

 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, oznámíte ji správci poplatku do 15 dnů.

 • Do 15. dne každého následujícího měsíce odvádíte vybrané poplatky na účet číslo 19-2000781379/0800.

2icon-upozorneni1-blackVeškeré vyplněné formuláře zasílejte datovou schránkou eqkbt8g, poštou na adresu úřadu, e-mailem na podatelna@praha3.cz (pouze s připojeným uznávaným elektronickým podpisem) nebo doneste osobně do podatelny na Havlíčkovo náměstí 9.


Mužu vyřídit elektronicky?

Ano, za dodržení legislativních a technických požadavků na elektronické dokumenty.

 • Pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem

 • Pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)


Kde najdu další informace?

Vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku z pobytu

Formuláře ke stažení

Na koho se obrátit

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce.

více informací

Na koho se obrátit

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá například za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb. Správu tohoto poplatku včetně vydávání povolení k záboru veřejného prostranství vykonává odbor dopravy.

Více informací

V případě poplatku za užívání veřejného prostranství — místních komunikací — v souvislosti s povolením zvláštního užívání komunikací vykonává tuto agendu oddělení silničního úřadu

Na koho se obrátit — odd. silněčního úřadu 

V případě poplatku za užívání veřejného prostranství v zeleni a na účelových komunikacích (např. zeleň a parkové cesty v parku na Vrchu sv. Kříže, na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo na nám. Winstona Churchilla) vykonává tuto agendu Oddělení správy zeleně a investic Odboru ochrany životního prostředí

Na koho se obrátit — odd. správy zeleně a investic OOŽP

Sankční platby

Oddělení poplatků vede centrální evidenci veškerých pokut, ukládaných jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 3. Vede také účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení. Tuto agendu vykonává oddělení správní a poplatků

Na koho se obrátit — odd. správní a poplatků

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

Vyřizuje

Odbor ekonomický, oddělení poplatků
Lipanská 11, 1. patro

rezervujte si termín (místní poplatek ze psa)

rezervujte si termín (místní poplatek z pobytu)

Login